Hassan Skinpack

By LordHassan
Date: 01-15-2004

Download

Screenshots

Readme

/Skóry/


Jest to Pack moich skinow, ktore zosta³y na ten czas zakoñczone. Wyjatkiem jest tu darth kolec, skin nie posiada odrebnych skórek dla CTF ale to sie zmieni. Kilka z nich nigdy nie ujrza³o �wiat³a dziennego. To jest Crusader, Sith Katarn. Reszta skór mo¿e byc znana. Wymienie je w kolejno�ci wypuszczania na "rynek"

lordhassan - pierwsza skóra ogólem na bazie Royal Guard. Skóra zosta³a zrobiona a) by sie uczyæ:D b) w tym okresie powsta³o Royal Guard czyli mniej wiecej w sierpniu 2002. Skóra zosta³a zrobiona by przypieczêtowaæ istnienie Royal Guard.
Posiada oddzielny skin dla TEAM BLUE

lord_hassan - druga skóra, model którego u¿y³em to Sith Tyrion. Kolejne eksperymenty i w koñcu fina³ koñcowy. Szara Twarz, wyblak³e w³osy, mroczne tatua¿e i upiorne czerwone oczy robi³y piorunuj¹cy efekt. W tej skórze taunt i nie które d¿wieki sa wykonane przeze mnie.
Posiada odzielny skin dla TEAM BLUE I TEAM RED

crusader - skóra nigdy nie ujrza³a �wiat³a dziennego. Robi³em ja na pro�be Rage'a i de facto dla niego. Pamietam ile ja ton ró¿nych pancerzy �ciaga³em i dopasowywa³em. Mam nadzieje, ¿e efekt wam sie spodoba. Po jakim� czasie, bêd¹c z wizyt¹ u Lady Gwyneth i Steel'a pozna³em "tajniki" rozb³ysku, którego do tej pory z mi³a chêcia stosuje. Peleryna dla tego modelu zosta³a wykonana przez Rage'a i chcia³bym zastrzec, ¿e to jego praca i je¿eli bedziecie chcieli j¹ wykonac prosze do niego zg³osiæ sie o autoryzacje
Posiada oddzielny skin, ró¿ni¹cy sie ma³ymi szczegó³ami dla TEAM BLUE I RED

death_knight - w koñcu moje najpiêkniejsze dziecko. Byl to pierwszy skin nad którym pracowa³em tyle czasu. Prawie 2 tygodnie wyci¹gniete z ¿yciorysu. Ka¿dy szczegó³ mia³ byc dobrany. Zawsze mi sie marzy³ skin podobny do "Prince Artas" z Warcraft 3. ALe na szczescie dla rycerza �mierci nie wzorowa³em sie na Artasie. W ruch poszly ró¿ne gry, strony w poszukiwaniu odpowiednich materia³ów. W koñcu znalaz³em cala podstawowa skóra zosta³a wykonana na teksturach Heinrich'a I z RTCW. Celowo skóra default'owa mia³a byæ mroczna, ma³o kolorów, po to by budzi³a strach i mia³a mroczny wygl¹d. Skóry Blue i Red wykonane z ró¿nych cze�ci zbroji rozsianych po internecie. Skóra doczeka³a sie realse na www.jk2files.com oraz news'a na www.jk2.fpp.pl (thx Par00wa) Dodam równie¿, ¿e taunt te¿ jest z RTCW - HEINRICH I
W tej skórze de facto sa 3 skóry. Nie ma typowego podzia³u na red i blue ;] I tak wszystkie sa ³adne. Posiada oddzielne skiny dla TEAM BLUE I RED

sithkatarn - brakowa³o mi skóry katharna w bardziej ¿ywych kolorach i nie konwencjonalnych wzorach. Za podstawke poszed³ darkkyle de facto robiony na kyle'u. Zmieni³em ca³y wygl¹d postaci dodaj¹c jej chyba bardziej fascynuj¹cego wygl¹du. Próbowa³em go ogolic, jednak nie uda³o sie poniewa¿ w¹sy zawarte sa w modelu i pozostaje jakby bia³a plama. Nie da sie jej odpowiednio wycieniowaæ.
Nie posiada skinów BLUE I RED, jednak¿e mo¿na grac pod default'owym w CTF

armoredhassan - przed ostatnie dziecko które nie dawno skoñczy³em. Pamiêtajac wersje lordhassan'a w Royal Guard armor postanowi³em wnie�æ co� nowego w ten rodzaj skóry. W ruch posz³a ka¿da cze�æ modelu i wynik okaza³ siê wiêcej ni¿ lepszy. Efekt odbicia sprawi³ ze karmazynowa czerwieñ jakby o¿y³a, poszarpana peleryna dodaje efektu "trudnych lat" dla Royal Guard w latach "kiepawej" Nowej Republiki. Taunt pochodzi z Star Trek Elite voyager: Elite Force
Posiada odmiane "TEAM BLUE" wiec bez problemu mo¿na graæ w CTF

darth_kolec - jak nazwa wskazuje skóre zrobi³em dla mojego przyjaciel'a Kolca. Bola³o mnie, i¿ nigdy on nie posiada³ swojej skórki, a grafik z niego nijaki. Próbowa³em zrobiæ skóre na rebornie, ale wysz³a mi mumia ;) . W koñcu dosta³em ol�nienia i przerobi³em model cheshire_arco_vader. Rage mnie przestrzega³ bym nie popsu³ modelu poniewa¿ jest trudny do przerobienia. Mam nadzieje ¿e uda³o mi zrobiæ co� ekstra. Taunt to jest jeden z taunt'ów Reborn z Single Player.
Nie posiada skinów BLUE I RED, jednak¿e mo¿na grac pod default'owym - planuje dorobiæ. Wtedy wypuszcze darth_kolec mk2 :> STAY TUNEDMam nadzieje, ¿e który� z skinów wam sie spodoba. Grajcie


Istnieje jedna droga, a ni¹ jest droga Royal Guardn00by i tak sie nie dostaniecie ;) wiec nie zawracaæ nam dup ;D


RG*Lord Hassan/RG*Darth Malakiusvisit : www.royalguard.prv.pl

p.s jak pokoñcze rozpoczête skóry wypuszcze skin pack 2 :]